Hướng dẫn gắn Iframe miễn phí

Solascore xin chia sẻ cách gắn iframe API bóng đá miễn phí và chính xác với độ trễ cực thấp đến với các bạn bao gồm: Lịch Thi Đấu, Kết Quả Trận Đấu và Bảng Xếp Hạng.

Các bạn chỉ cần copy và nhúng vào trang là có thể sử dụng được ngay.

Link CSS(Gắn trong thẻ <head>)

<link rel="stylesheet" href="https://solascore.io/css/style.css?v=<?=time();?>">

Jquery (Nếu trang web của bạn đã có Jquery sẵn rồi thì không cần phải gắn link bên dưới)

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js" integrity="sha256-/JqT3SQfawRcv/BIHPThkBvs0OEvtFFmqPF/lYI/Cxo=" crossorigin="anonymous"></script>

Link JS (Gắn dưới cuối thẻ <body>. Lưu ý: Phải gắn vào sau Jquery nha)

<script src="https://solascore.io/js/matches.js?v=<?=time();?>"></script>

Lịch thi đấu (Gắn vào bất kỳ nơi đâu bạn muốn hiển thị)

<div id="schedules"></div>

Kết quả trận đấu (Gắn vào bất kỳ nơi đâu bạn muốn hiển thị)

<div id="result"></div>

Bảng xếp hạng (Gắn vào bất kỳ nơi đâu bạn muốn hiển thị)

<div id="standing"></div>

Liên Hệ